Çalışma Alanlarımız

- Yerel Yönetimlerle Ortak Çalışma
- İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ile ilkokullarda diyabetli ve obez çocuklara farkındalık yaratma çalışmaları
- Tıbbi Destek
- Ortak Çalışma

Vakfın Amacı

Genel sağlık kurallarına ve modern tıbbın icaplarına uygun olarak şeker hastalığının ve onunla ilgili diğer hastalıkların önleyici tedbirlerini araştırmak, bulmak ve bu tedbirlerin imkanlar ölçüsünde bütün ülkede yaygın bir şekilde uygulanmasını sağlamada öncülük etmek. Şişmanlığın (obezitenin) önlenmesi ve sağlıklı bir yaşamın ülke vatandaşlarına sağlanması için bilimsel araştırmaları desteklemek, diyetle ilgili bilimsel, tıbbi araştırma ve sosyal incelemelerde bulunmak ve bunları bir halk sağlığı hizmeti olarak gerçekleştirilmesine yardımcı olmak.

Amaçlarını gerçekleştirecek doktor, hemşire, laborant, teknisyen ve diyetisyen ile besin teknoloji elemanlarını vakıfta görevlendirmek. Vakfa ait sağlık kuruluşlarında yabancı ülkelerden uzman veya teknik eleman getirtmek. Vakıf hastaneleri dispanser ve laboratuarlar açarak halkın sağlığını korumak, erken tanı, tedavi ve bakımını sağlamak. Vakıf tesislerinde görevli elemanların yetişmesini, gelişmesini ve eğitimini gerçekleştirmek.

Sağlık Bakanlığı, ülkemiz tıp fakülteleri ve Milli Eğitim Bakanlığı ile diğer özel ve tüzel sağlık kurumları ve benzer gayelerle çalışan vakıflarla, derneklerle ve mahalli ve mülki teşkilatlarla amaçları doğrultusunda işbirliği yapmak ve yardımda bulunmak.

Uzman doktor, sağlık personeli, teknik ve idari personelin yurt içinde ve yurt dışında her türlü eğitim ve bilimsel faaliyetlere katılmasına yardımcı olmak.

Fakir hastalara yardım gayesi ile balo, çay, müsamere, temsil, tiyatro müsamereleri, sergi, kermes, piyango, yemek, piknik, gezi gibi sosyal çalışmalar yapmak. Türk Diyabet Cemiyeti’nin bu çeşit faaliyetlerine destek olmak ve katılmak.

Gerekli yasal koşullara uyarak yurt içinden ve yurt dışından gerçek ve tüzel kişilerden ayni ve nakdi, menkul ve gayrimenkul bağış ve yardımları şartlı ve şartsız kabul etmek.

Değişen ve gelişen şartlara göre yeni tesisler kurmak, mevcutları genişletmek, muhtaç hastaların bakım ve tedavilerine yardım etmek, bu maksatla gereken yerlerde huzurevleri açmak, teşhis ve tedavi alanındaki yeniliklerin yurdumuza bir an önce uygulanmasını sağlamada öncülük etmek, her türlü modern araç ve gereçleri içeren sağlık, beslenme ve diyet tesisleri kurmak, işletmek ve bu maksatla kurulmuş firmalarla işbirliği ve patent akitleri yapmak. Diyabet ve şişmanlıkla ilgili ilaçları yurt içinde imal etmek veya yurt dışından mamul ve hammadde olarak ithal etmek, mamul hale getirmek, depolamak ve dağıtımını yapmak veya bu işi yapan kuruluşlarla işbirliği yapmak.

Şeker ve obezite hastaları ile ilgili bir sigorta ortaklığı kurmak veya mevcut sigorta şirketleriyle işbirliği yaparak hastaların sigorta edilmesini mümkün kılacak tertip ve tedbirler almak. Vakfa geniş kapsamlı bir kütüphane kurmak.